Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια, παραμετροποίηση  και τοποθέτηση συστήματος WiFi στο κτίριο της ΓΓΠΣΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 11-12-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-12-2020 και ώρα 13:00.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top