Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 17-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007868480)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 17-12-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΟΤ46ΜΤΛΠ-347)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 14:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών:Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top