Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (28.347,06 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ5-2-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008103369)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ5-2-2021 (ΑΔΑ:9ΚΙΟ46ΜΤΛΠ-199)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 18-2-2021 και ώρα 14:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών:Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 19-2-2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.