Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης προγράμματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)

Τίτλος – Περιγραφή:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης προγράμματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) (CPV 72267000-4), για δώδεκα μήνες,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα ενός χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (€51.088,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-04-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-05-2021 και ώρα 14:00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top