Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης προγράμματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)

Τίτλος – Περιγραφή:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης προγράμματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) (CPV 72267000-4), για δώδεκα μήνες,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα ενός χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (€51.088,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-04-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-05-2021 και ώρα 14:00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.