Διακήρυξη Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ενεργοποίησης – Συντήρησης – Υποστήριξης των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση – συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (348.144,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τετρακοσίων τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (431.698,56 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 και του δικαιώματος προαίρεσης.».
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για τις ζητούμενες υπηρεσίες υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων/μερών δεν είναι δυνατή, διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV:  72500000-0 “Υπηρεσίες Πληροφορικής”
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔιεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟ συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων  ευρώ (330.144,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά τετρακοσίων εννέα χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα οκτώ  ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (409.378,56€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420389001«Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» & ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣΩς προς το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο συνίσταται στην παροχή  υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με χρήση δικαιώματος προαίρεσης έως ενενήντα (90) ανθρωποημερών, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι  ευρώ (22.320,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.000,00 €, πλέον ΦΠΑ: 4.320,00 €].
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥΗ σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως εξής: Ι. Για τον ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών», για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1824 ΕΞ 2022 18.1.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΠ46ΜΤΛΠ-ΓΗ8, ΑΔΑΜ: 22REQ009942615) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (α/α 9022) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/120111Α/ΔΠΓΚ/24.12.2021 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2022 και 2023 (ΑΔΑ: ΨΒΑΚΗ-2Ε2, 21REQ009857264), αντιστοίχως. ΙΙ. Για τον ΑΛΕ 2420989001«Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1641 ΕΞ 2022 17.1.2022 (ΑΔΑ: 6Η5Μ46ΜΤΛΠ-6Α2, ΑΔΑΜ: 22REQ010176187) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (α/α 8577).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)11662 ΕΞ 2022 28.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010302827, ΑΔΑ: 6ΖΒΗ46ΜΤΛΠ-47Ο)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)11873 ΕΞ 2022 29.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010303390)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ5/5/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 158085)
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ6/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.