Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (658.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (815.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 29-7-2022 (22PROC011025424)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 29-7-2022 (Ψ0ΧΙ46ΜΤΛΠ-Υ7Φ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 29-7-2022 (22PROC011025936)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατόπιν παράτασης:  Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 169207)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών κατόπιν παράτασης: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.