Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), ποσού εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (647.280,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2-12-2022 (22PROC011725473).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2-12-2022 (22PROC011722431).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2-12-2022 (ΩΤΡΩ46ΜΤΛΠ-75Χ).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ: 29-11-2022 (2022/S 233-670015)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 20-12-2022 και ώρα 17:00

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 178146)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 21-12-2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.