Ημέρα: 2 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), ποσού εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (647.280,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2-12-2022 (22PROC011725473). Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2-12-2022 (22PROC011722431). Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2-12-2022 (ΩΤΡΩ46ΜΤΛΠ-75Χ). Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ: 29-11-2022 (2022/S 233-670015) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 20-12-2022 και ώρα 17:00 Διαδικτυακός τόπος …

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), ποσού εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (647.280,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης Περισσότερα »

Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία

Μια νέα εποχή στην πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες εγκαινιάζει σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της πιλοτικής διασύνδεσης του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» (mitos.gov.gr). Συγκεκριμένα, στην αρχική σελίδα κάθε ψηφιακής υπηρεσίας στο …

Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία Περισσότερα »

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.