Διακήρυξη επαναληπτικού διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 2 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Διακήρυξη επαναληπτικού διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 2 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20-2-2023 (23PROC012160668)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 20-2-2023 (9ΧΑΡ46ΜΤΛΠ-ΚΞΝ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20-2-2023 (23PROC012161009)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 30-3-2023 και ώρα 17:00

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 177017)

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 31-3-2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top