Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»-«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, για την υλοποίηση του νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» (DAEDALUS). Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Στόχος του νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων είναι να κατακτήσει μια από τις κορυφαίες 30 θέσεις παγκοσμίως της λίστας TOP500 των ισχυρότερων υπολογιστικών συστημάτων. Η κορυφαία επίδοση θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας συνεισφέροντας σε έρευνα παγκόσμιας κλάσης.

Το υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων θα υλοποιηθεί σε δύο κύριες φάσεις.

Κατά την «Φάση Α: Υλοποίηση υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα υλοποιηθεί ο υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ ο οποίος θα είναι ένα πλήρες υπερυπολογιστικό σύστημα. Η «Φάση Α» θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά το ποσό των 29.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 23.548.387,10€, Φ.Π.Α.: 5.651.612,90€].

Κατά την «Φάση Β: Αναβάθμιση υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ο υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα αναβαθμιστεί με την χρηματοδότηση του EuroHPC Joint Undertaking, κατά μέγιστο με το ποσό των 12.679.900,75€ χωρίς Φ.Π.Α., ώστε να πετύχει ή και να ξεπεράσει τον στόχο επίτευξης της επεξεργαστικής ισχύος των 60PFlops.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.879.900,75€. [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 36.228.287,85€, Φ.Π.Α.: 5.651.612,90 €].

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ. 

Το αρχείο BenchmarksReportTemplate είναι διαθέσιμο εδώ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Πρόσφατα άρθρα

Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.