Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής ‘μόνον άπαξ‘ (SDG OOTS)»,

Κριτήριο αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμήςΠροϋπολογισθείσα δαπάνη: 299.999,40 € Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (241.935,00 πλέον ΦΠΑ 58.064,40 €)Συνολική εκτιμώμενη αξία με προαίρεση: 599.998,80€ (ποσό με ΦΠΑ) (483.870,00 € πλέον ΦΠΑ 116.128,80 €)Συνολικό ποσό προαίρεσης: 299.999,40 € …

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής ‘μόνον άπαξ‘ (SDG OOTS)», Περισσότερα »