Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού

Τίτλος – Περιγραφή: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού. Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 18-08-2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-09-2020 και ώρα 13:00. Σχετικά αρχεία